Wednesday, July 26, 2017

2017-07-26 חדשות בתי הסוהר


חדשות בתי הסוהר
שירות בתי הסוהר שלח היום הודעה על מינוי ממונה על פי חוק חופש המידע - כשנתיים וחצי לאחר הגשת בקשה על פי חוק חופש המידע, ולאחר סדרת תשובות חסרות כל תוקף, כוזבות ומטעות לגבי הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר במדינת ישראל. שוקי משעול התקבל למאסר שלא כדין.  רומן זדורוב מוחזק עד היום על ידי שירות בתי הסוהר ללא פסקי דין עשויים כדין וללא פקודת מאסר עשויה כדין!  האירוע עליו דיווחה לורי שם-טוב מכלא נווה-תרצה, וענישתה על ידי שירות בתי הסוהר, עתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, ודו"ח שהוגש לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם מצביעים על שירות בתי הסוהר ובתי המשפט כגורם מרכזי בהפרת זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל. 

  

תמונות. שוקי משעול - חושף השחיתות ברשות המסים, שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר, וכתב בית דין מפוברק (לגבי "אלמוני", בלתי חתום, ואינו תואם את התקנות), ששימש לכאורה כאסמכתה חוקית לקבלתו של שוקי משעול למאסר.
____ 

תל-אביב, 26 ליולי - הודעה התקבלה היום משירות בתי הסוהר על מינוי ביום 19 ליוני, 2017 של סג"ד ירון שלמה כממונה חופש המידע בשירות בתי הסוהר.  ההודעה נשלחה ככל הנראה כמענה על בקשה על פי חופש המידע ממרץ, 2015...
עיקרה של הבקשה ממרץ 2015 היה ניסיון לוודא את מהות הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר כדין על ידי שירות בתי הסוהר, כביצוע גזר דין.
הסיבה לבקשה הייתה, שעל פי דין מחויב שירות בתי הסוהר לקבל אדם למאסר רק על פי "פקודת מאסר עשויה כדין", עשויה על פי טופס שנקבע בתקנות, חתומה כדין על ידי בעל הסמכות המתאימה, ושבה מזוהה בבירור האדם המתקבל למאסר.
במקרים שונים, ובכללם רומן זדורוב, שולמית זקן, ושוקי משעול, תועדה קבלתם של אנשים למאסר (ובמקרה של רומן זדורוב – הוא עדיין מוחזק בבית הסוהר), כביצוע לכאורה של גזר דין של בית משפט, אך ללא פקודת מאסר עשויה כדין וללא גזר דין עשוי כדין. יתרה מזאת, כלל אין זה ברור, שבידי שירות בתי הסוהר האפשרות הטכנית לוודא את אמיתותם של תדפיסים של כתבים אלקטרוניים ממערכת נט-המשפט.
בשנים שמאז הגשת הבקשה, התקבלו תמסורות שונות משירות בתי הסוהר כתשובות על הבקשה על פי חופש המידע. שיש לראות תמסורות אלה כחסרות כל תוקף, שקריות ומטעות.
עתה, שסג"ד ירון שלמה מונה כדין ממונה על פי חופש המידע, התבקש שירות בתי הסוהר לספק תשובה כדין על הבקשה משנת 2015 (העתק הפנייה להלן).
החדשות שפורסמו בימים האחרונים על ידי לורי שם-טוב מבית הכלא נווה תרצה, לגבי הטיפול באסירות שם, [1] פסק דין מהחודש שעבר בעתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, [2] ודו"ח שהוגש לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם, [3] כולם מצביעים על שירות בתי הסוהר כגורם מרכזי בהפרת זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל.
קישורים
[1] 2017-07-25 אסירה בכלא נווה תרצה הפילה עובר בגלל גז מדמיע שספגה - ערוץ 1
[2] 2017-06-13 הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל - האגודה לזכויות האזרח בישראל
[3]  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" – דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.


____
להלן הפנייה, שהוגשה היום, לקבל תשובה כדין על הבקשה על פי חופש המידע משנת 2015.
26 ליולי, 2017

הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד ירון שלמה
נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר
שירות בתי הסוהר
בדוא"ל: NachumM@, yaffaz, ips.dover, meitalv, etigo

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015

הממונה על פי חופש המידע סג"ד שלמה, והנציבה קלינגר הנכבדים,
ברכותי על מינויו לאחרונה של סג"ד ירון שלמה כממונה חופש המידע בשירות בתי הסוהר!
היום קיבלתי הודעה על כך משירות בתי הסוהר על ידי מר נחום מלכה, שגם שלח לי העתק של כתב המינוי, שנחתם על ידי הנגידה קלינגר ביום 19 ליוני, 2017.
ביום 15 למרץ, 2015, הגשתי לראשונה את הבקשה על פי חופש המידע שבנידון ושילמתי את אגרת הבקשה כדין. עיקרה של הבקשה היה ניסיון לוודא את מהות הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר כדין על ידי שירות בתי הסוהר, כביצוע גזר דין.
הסיבה לבקשה היא, שעל פי דין מחויב שירות בתי הסוהר לקבל אדם למאסר רק על פי "פקודת מאסר עשויה כדין", עשויה על פי טופס שנקבע בתקנות, חתומה כדין על ידי בעל הסמכות המתאימה, ושבה מזוהה בבירור האדם המתקבל למאסר.
במקרים שונים, ובכללם רומן זדורוב, שולמית זקן, ושוקי משעול, תועדה קבלתם של אנשים למאסר (ובמקרה של רומן זדורוב – הוא עדיין מוחזק בבית הסוהר), כביצוע לכאורה של גזר דין של בית משפט, אך ללא פקודת מאסר עשויה כדין וללא גזר דין עשוי כדין.
יתרה מזאת, כלל אין זה ברור, שבידי שירות בתי הסוהר האפשרות הטכנית לוודא את אמיתותם של תדפיסים של כתבים אלקטרוניים ממערכת נט-המשפט.
הבקשה המקורית גם ביקשה העתק של כתב מינויו של ממונה חופש המידע, ושהתשובה תהיה חתומה על ידיו.
בשנים שמאז הגשת הבקשה, קיבלתי מספר תכתובות משירות בתי הסוהר – תשובות לכאורה על הבקשה על פי חופש המידע. תכתובות אלה היו לרוב בלתי חתומות, אף אחת מהן לא ניתנה על ידי ממונה על פי חופש המידע, ותוכנן היה לרוב שקרי ומטעה. דוגמה מובהקת לכך היא התמסורת להלן, מיום 06 לינואר, 2016.
עתה, שזוהה לבסוף ממונה כדין על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר, הריני מבקש בזאת הנפקת מספר בקשה כראוי על בקשתי משנת 2015, ותשובה כדין, חתומה על ידי הממונה סג"ד ירון שלמה, על נייר, לכתובתי: ת"ד 33407, ת"א (תשובה מקדימה בדוא"ל תתקבל בברכה).
אין צורך להכביר מלים על חשיבות העניין לקיום זכויות האדם, כבוד האדם וחירותו במדינת ישראל. [1]
בברכה,

___________
דר' יוסף צרניק
Human Rightg Alert – NGO

העתקים:
האגודה לזכויות האזרח, התנועה לחופש המידע, ח"כ, פרופסורים למשפטים, פרופסורים למחשבים.

קישורים
[1] "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" – דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.

2017-06-29 "Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel" – report was submitted for the periodic review of Human Rights in Israel by the UN Human Rights Council
Tuesday, July 25, 2017

2017-07-26 זכויות האסירים במדינת ישראל

2017-07-26 עתירה קודמת של האגודה לזכויות האזרח - על שירות בתי הסוהר לספק מיטה לכל אסיר
==============
מדהים שצריך להגיש עתירות לבג"ץ בעניינים כאלה במדינת ישראל...
 לאזרחים מן השורה אין מושג לגבי התנהלות רשויות אכיפת החוק...
האגודה לזכויות האזרח בישראל ועמותת רופאים לזכויות אדם עתרו לבג''ץ נגד השר לבטחון פנים ונגד נציב שירות בתי הסוהר, בדרישה לספק מיטה לכל אסיר ולאסור על הלנתם של אסירים על הרצפה. בג''צ 4634/04 בבית המשפט…
ACRI.ORG.IL
Comments
2017-07-26 עתירה לבג"ץ של האגודה לזכויות האזרח בעניין צפיפות בבתי הסוהר
==============
האגודה זכתה בעתירה בעניין הפרת הוראות החוק לגבי הצפיפות בבתי הסוהר.
 עתה נותר רק לראות עם שירות בתי הסוהר יקיים את החוק בעניין...
בג''ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים עו''ד: אן סוצ'יו, עודד פלר (האגודה לזכויות האזרח); סיגל שהב (הקליניקות לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים) ביום 12.3.14 הגשנו - האגודה לזכויות…
ACRI.ORG.IL

2017-07-25 לורי שם-טוב!

לורי שם-טוב
=========
 אין לי כל מידע ישיר בעניין, אולם ההסבר הפשוט למה שהתרחש ביממה האחרונה הוא שלורי הרשתה לאחר להשתמש בחשבון הפייס שלה, ומכתיבה מפעם לפעם פוסטים בטלפון.
 מה שחמור בעניין הוא שגם לורי וגם רומן זדורוב הפכו לפעילים בתוך הכלא למען זכויותיהם של אסירים בכלל, ובתגובה - שלטונות הכלא נוקמים בהם. אינני עורך דין, אבל נראה לי שאין לזה כל בסיס בחוק.
 לדוגמה, היום בחדשות, כבר היה דיווח על האירוע החמור שלורי דיווחה מכלא נווה תרצה.
שודר 25/07/2017 בשעה 20:25 בחדשות התאגיד "כאן" (ערוץ 1). עצורה בחודש הרביעי להריונה, ספגה גז מדמיע וכתוצאה מכך העובר ברחמה נפטר. הסוהרים סירבו לפנות אותה לקב...
YOUTUBE.COM

ברור ששלטונות הכלא מנסים להסתיר מהציבור את הנעשה בתוך הכלא.  זאת - בשבוע בו עתירה של האגודה לזכויות האזרח נעתרה בבג"ץ בקשר לתנאים בלתי סבירים בבתי הכלא בישראל... הפרה חמורה של זכויות האדם .
 והנסיון להשתיק אסירים על ידי נקמנות, כדי שלא יפעלו לקיום זכויות האדם, טיפוסי למשטר דיקטטורי.
 אולם אין זה מצב יוצא דופן. גם בארה"ב נוקמים באסירים שמדווחים לעולם החיצוני על ההתעללות באסירים. ובדיוק באותה שיטה שנקמו בלורי - מאסר בצינוק:

א) בקישור להלן - דיווח ב-CNNN על התנהלות בתי הכלא במדינת דרום קרולינה בארה"ב (אחת המדינות היותר נבערות), בה מענישים אסירים המדווחים לאחרים (שמעלים פוסטים בפייסבוק) על התעללות בהם בכלא. העונש הוא חמור במיוחד - צינוק. אותו העונש המפועל על אסירים שנקטו באלימות כנגד אסיר אחר או סוהר...
 אז זהו - שגם אנחנו בין המדינות הנבערות. בין אם בשחיתות המשטר, ובין אם בהתעללות באסירים.
ברור ששלטונות הכלא מנסים להסתיר מהציבור את הנעשה בתוך הכלא.  זאת - בשבוע בו עתירהה של האגודה לזכויות האזרח נעתרה בבג"ץ בקשר לתנאים בלתי סבירים בבתי הכלא בישראל.... הפרה חמורה של זכויות האדם .
 והנסיון להשתיק אסירים על ידי נקמנות, כדי שלא יפעלו לקיום זכויות האדם, טיפוסי למשטר דיקטטורי.

 אולם אין זה מצב יוצא דופן. גם בארה"ב נוקמים באסירים שמדווחים לעולם החיצוני על ההתעללות באסירים. ובדיוק באותה שיטה שנקמו בלורי - מאסר בצינוק:

א) בקישור להלן - דיווח ב-CNNN על התנהלות בתי הכלא במדינת דרום קרולינה בארה"ב (אחת המדינות היותר נבערות), בה מענישים אסירים המדווחים לאחרים (שמעלים פוסטים בפייסבוק) על התעללות בהם בכלא. העונש הוא חמור במיוחד - צינוק. אותו העונש המפועל על אסירים שנקטו באלימות כנגד אסיר אחר או סוהר...
 אז זהו - שגם אנחנו בין המדינות הנבערות. בין אם בשחיתות המשטר, ובין אם בהתעללות באסירים.

ב) בקישור שלהלן דיווח נוסף, במגזין אטלנטיק, על המצב בבתי הכלא בדרום קרולינה, שם אסיר נידון ל- 37 שנים בצינוק (!!!) - עונש הנחשב לעינויים על ידי האו"ם - על שנתן לאחרים להעלות פוסטים לךפייסבוק בשמו.
 המאמר גם מדווח שפייסבוק משתפת פעולה עם הרשויות בארה"ב, ומורידה פרופילים של אסירים, שאחרים מנהלים עבורם, על מנת לדווח על הנעשה בכלא.

2017-07-25 אתרי ההפגנות נגד היומע"ש מנדלבליט למוצ"ש הקרוב


מנדלבליט תתפטר! לא מאמינים לך יותר!
============================
סיגלית קסלר כבר חתמה. ואת/אתה?
אנו החתומים מטה, דורשים את התפטרותו המידית של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט:
סיגלית קסלר כבר חתמה:
שם: סיגלית קסלר, תאריך חתימה: 20/07/17
אתר העצומה: https://www.atzuma.co.il/mandelbit0titpater


  כולנו במוצ"ש אצל היועמ"ש‎ added an event.
  הפגנה מס' 36 ברציפות. בעקשנות התמדה ונחישות אין קץ, לא נעצור מילימטר לפני קריסת פירמידת השחיתות האיומה !!! אתם יכולים לבנות על זה !!!
  אנחנו הולכים וגדלים, ככול שיענונו כן נרבה וכן נפרוץ!!
   מהפגנה קטנה בפתח תקווה הפכנו לצונמי ארצי, מוקדי מחאה נוספים נפתחו ברחבי הארץ במקביל להפגנה בפתח-תקווה מול היועמ"ש!
  ביחד נשמיע קולנו ליועמ"ש אביחי מנדלבליט שכראש התביעה והפרקליטות
   הוא כשל ואחראי על המתרחש. כמי שאמור להיות שומר הסף של הציבור - אנו דורשים ממנו לחזור לעבוד עבור הציבור ולא נגדו.
  מוקדי מחאה נוספים יתקיימו ב:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ראש פינה - צומת ראש פינה
  נהריה - צומת נהריה מול התותח
  חיפה - מעבר למנהרה ליד מסעדת מקסים לכיוון הים
  עפולה - כיכר העצמאות, שדרות הנשיא 12
  חדרה - כיכר המשטרה ליד מסעדת דומינו
  נתניה - קניון עיר ימים
  פתח תקווה - קנין גנים, העצמאות 65
  חולון - רחבת מדיטק רח' גולדה מאיר 6, חולון
  נס ציונה - צומת וייצמן בן גוריון
  קרית גת - צומת פלוגות
  אשדוד - שדרות מנחם בגין פינת משה סנה
  מודיעין - צומת שילת
  ירושלים - כיכר פריז (כיכר צרפת)
  באר שבע - גרנד קניון, שדרות דוד טוביה  125
  JUL29
  Sat 8 PMקניון גנים רח' העצמאות 65 פתח תקווה
  כולנו במוצ"ש אצל היועמ"ש‎ added an event.
  אנחנו הולכים וגדלים, ככול שיענונו כן נרבה וכן נפרוץ!!
   מהפגנה קטנה הפכנו לצונמי ארצי, מוקדי מחאה נוספים נפתחו ברחבי הארץ במקביל להפגנה בפתח-תקווה מול היועמ"ש!
  ביחד נשמיע קולנו ליועמ"ש אביחי מנדלבליט שכראש התביעה והפרקליטות
  הוא כשל ואחראי על המתרחש. כמי שאמור להיות שומר הסף של הציבור - אנו דורשים ממנו לחזור לעבוד עבור הציבור ולא נגדו. 
  ...See More
  JUL29
  Sat 8 PMשדרות מנחם בגין פינת משה סנה, אשדוד
  כולנו במוצ"ש אצל היועמ"ש‎ added an event.
  נפגשים ברחבה שמעבר למנהרה ליד מסעדת מקסים,
   בכניסת לחוף ולטיילת דדו
  אנחנו הולכים וגדלים, ככול שיענונו כן נרבה וכן נפרוץ!!
  מהפגנה קטנה הפכנו לצונמי ארצי, מוקדי מחאה נוספים נפתחו ברחבי הארץ במקביל להפגנה בפתח-תקווה מול היועמ"ש!
  ...See More
  JUL29
  Sat 8 PMפינת הצדף, מעבר למסעדת מקסים חיפה
  כולנו במוצ"ש אצל היועמ"ש‎ added an event.
  אנחנו הולכים וגדלים, ככול שיענונו כן נרבה וכן נפרוץ!!
   מהפגנה קטנה הפכנו לצונמי ארצי, מוקדי מחאה נוספים נפתחו ברחבי הארץ במקביל להפגנה בפתח-תקווה מול היועמ"ש!
  ביחד נשמיע קולנו ליועמ"ש אביחי מנדלבליט שכראש התביעה והפרקליטות
   הוא כשל ואחראי על המתרחש. כמי שאמור להיות שומר הסף של הציבור - אנו דורשים ממנו לחזור לעבוד עבור הציבור ולא נגדו.
  מוקדי מחאה נוספים יתקיימו ב:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ראש פינה - צומת ראש פינה
  נהריה - צומת נהריה מול התותח
  חיפה - מעבר למנהרה ליד מסעדת מקסים לכיוון הים
  עפולה - כיכר העצמאות, שדרות הנשיא 12
  חדרה - כיכר המשטרה ליד מסעדת דומינו
  נתניה - קניון עיר ימים
  פתח תקווה - קנין גנים, העצמאות 65
  חולון - רחבת מדיטק רח' גולדה מאיר 6
  נס ציונה - צומת וייצמן בן גוריון
  קרית גת - צומת פלוגות
  אשדוד - שדרות מנחם בגין פינת משה סנה
  מודיעין - צומת שילת
  ירושלים - כיכר פריז (כיכר צרפת)
  באר שבע - גרנד קניון, שדרות דוד טוביה  125
  מחכים לכם, בואו עם שלטים ודגלים.
  JUL29
  Sat 8 PMבאר שבע גרנד קניון - שדרות דוד טוביהו 125
  כולנו במוצ"ש אצל היועמ"ש‎ added an event.
  אנחנו הולכים וגדלים, ככול שיענונו כן נרבה וכן נפרוץ!!
   מהפגנה קטנה הפכנו לצונמי ארצי, מוקדי מחאה נוספים נפתחו ברחבי הארץ במקביל להפגנה בפתח-תקווה מול היועמ"ש!
  ביחד נשמיע קולנו ליועמ"ש אביחי מנדלבליט שכראש התביעה והפרקליטות
  הוא כשל ואחראי על המתרחש. כמי שאמור להיות שומר הסף של הציבור - אנו דורשים ממנו לחזור לעבוד עבור הציבור ולא נגדו. 
  ...See More

  LikeShow more reactions
  Comment

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments


  Joseph Zernik shared Dvir Aviam's event.
  7 hrs
  JUL29
  Sat 8:30 PMאשר אורנבך 4, 75000 ראשון לציון, ישראל

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments
  JUL29
  Sat 8 PMצומת פלוגות, 85138 אשקלון, ישראל

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments
  JUL29
  Sat 8 PMצומת וייצמן בן גוריון נס ציונה

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments
  JUL29
  Sat 8 PMכיכר העצמאות, שדרות הנשיא 12, עפולה

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments
  JUL29
  Sat 8 PMצומת פלוגות, 85138 אשקלון, ישראל

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments
  JUL29
  Sat 8 PMכיכר העצמאות, שדרות הנשיא 12, עפולה

  LikeShow more reactions
  Comment
  Comments
  JUL29
  Sat 8:30 PMשדרות גולדה מאיר 6, 58000 חולון, ישראל

  LikeShow more reactions
  Comment